REGULAMIN

R E G U L A M I N
V Bieg o Puchar Kruka

Suchedniów, dn. 27 sierpnia 2017 r. (niedziela)
Bieg na dystansach: 11 km oraz 5 km

1.    ORGANIZATOR:

•    Miejski Klub Sportowy Orlicz Suchedniów
•    Emil Naszydłowski

2.    WSPÓŁPRACA:

•    Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
•    Nadleśnictwo Suchedniów
•    Nasz Maraton – naszmaraton.pl
•    Nasz Suchedniów – naszsuchedniow.blogspot.com

3.    CEL IMPREZY:

•    Popularyzacja i upowszechnianie biegania (i chodu) jako najprostszej formy aktywności ruchowej
•    Promocja Miasta Suchedniów jako bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny
•    Upowszechnianie aktywnego wypoczynku
•    Integracja środowiska sportowego

4.    TERMIN:

27 sierpnia 2017 r. (niedziela)
START – godz. 11:00

5.    BAZA I BIURO ZAWODÓW:

Teren lasu na końcu ul. Zagórskiej w Suchedniowie (za leśniczówką)
Biuro otwarte 26.08.2017 r. – godz. 16:00 – 18.00 oraz 27.08.2017 r. – godz. 08.00 – 10.45

6.    PROGRAM:

•    godz. 8:30 – 10:30 – odbiór pakietów i weryfikacja zawodników
•    godz. 8:30 – 10.45 – depozyt
•    godz. 11.00 – start zawodów
•    godz. 12:15 – ogłoszenie wyników oraz zwycięzców
•    godz. 12:45 – koniec limitu czasu (1.45 h)
•    godz. 13:00 – zakończenie V Biegu o Puchar Kruka

7.    TRASA:

•    Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym, biegnąca szlakami turystycznymi, drogami leśnymi, miejscami kamienistych i częściowo po asfalcie.
•    Start i meta znajdują się w pobliżu biura zawodów
•    Długość trasy: 11 km i 5 km

8.    KLASYFIKACJA:

Open kobiet i mężczyzn (K i M)

9.    NAGRODY:

Dystans 11 km
•    Kategoria open:
I miejsce – Puchar Kruka
II miejsce – Statuetka
III miejsce – Statuetka

•    Kategoria kobiet:
I miejsce – Statuetka
II miejsce – Statuetka
III miejsce – Statuetka
•    Najszybsza Suchedniowianka – 11 km – Statuetka
•    Najszybszy Suchedniowianin – 11km – Statuetka

Dystans 5 KM
•    Kategoria open:
I miejsce – Puchar Kruka
II miejsce – Statuetka
III miejsce – Statuetka

•    Kategoria kobiet:
I miejsce – Statuetka
II miejsce – Statuetka
III miejsce – Statuetka
•    Najszybsza Suchedniowianka – 5 km – Statuetka
•    Najszybszy Suchedniowianin – 5 km – Statuetka
•    Najmłodszy uczestnik (niezależnie od dystansu) – Statuetka
•    Najstarszy uczestnik (niezależnie od dystansu) – Statuetka

Wszyscy uczestnicy biegów (5 km i 11 km) otrzymają pamiątkowe medale.

10.    WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2.    Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna). Minimum wiekowe uczestnictwa w zawodach: 16 lat.
3.    Ustala się limit uczestników na 300 osób. Decyduje kolejność wpłat, a w przypadku zwolnionych z opłaty startowej, kolejność zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4.    Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
a)    dokonają zgłoszenia,
b)    uiszczą opłatę startową,
c)    zmieszczą się w limicie osób zgłoszonych i opłaconych,
d)    dokonają odbioru pakietu startowego w biurze zawodów na ul. Zagórskiej w Suchedniowie w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota) w godz. od 16.00 do 18.00 lub w dniu 27 sierpnia 2017 r. (niedziela) w godz. od 8:00 do 10:30 (podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem).
e)    wyrażą zgodę, iż biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność oraz są świadomi związanych z tym konsekwencji (w przypadku zawodników, którzy do dnia 27.08.2017 r. nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

11.    ZGŁOSZENIA:
1.    Zapisu można dokonać poprzez zakładkę „Bieg”_”Zgłoszenia” na stronie www.pucharkruka.pl oraz w dniu zawodów jeśli ilość miejsc na to pozwoli.
2.    Opłatę startową – przelewem – należy uiścić do dnia 23.08.2017 r. Po tym dniu zapisy elektroniczne zostaną wyłączone. W przypadku wolnych miejsc, zostaną uruchomione zapisy uzupełniające. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

12.    OPŁATA STARTOWA:
1.    Wysokość opłaty startowej wynosi:
a)    20 zł dla wpłacających do dnia 23.08.2017 r. na rachunek bankowy
b)    30 zł dla wpłacających w dniu zawodów
2.    Wpłaty należy dokonać na rachunek: Emil Naszydłowski prowadzony przez ING Bank Śląski o numerze 39 1050 1461 1000 0090 7335 4392 – tytuł: opłata skarbowa, imię i nazwisko, data urodzenia.
3.    Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

13.    ŚWIADCZENIA:

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:
•    pakiet startowy
•    oznakowanie trasy,
•    zabezpieczenie i pomoc służb medycznych.

14.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.    Pobranie pakietu startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3.    Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.    W dniu biegu w godzinach 8:30 – 10:45 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
5.    Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby były one przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.
6.    Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu. Osoby uczestniczące w biegu, nie posiadające numeru startowego będą usuwane z trasy.
7.    Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8.    Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
9.    Podczas biegu, zawodników obowiązują zasady fair play, niniejszy regulamin oraz przepisy PZLA.
10.    Nieprzestrzeganie w/w przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
11.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
12.    Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
13.    Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
14.    W razie wątpliwości lub pytań można się kontaktować pod numerem 608 582 526 lub poprzez e-mail: info@pucharkruka.pl